Základné informácie

Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín + napojenie úseku pri Varíne – (Koňhora) do Tepličky nad Váhom

Miesto stavby: Katastrálne územia: Belá, Lysica, Stráža, Krasňany, Varín, Gbeľany, Nededza, Teplička nad Váhom, Terchová – v rámci schváleného projektu o NfP sa úsek v k.ú. Terchová nebuduje.

Cyklotrasa v hlavnej vetve od Vodného diela Žilina cez Varín kopíruje rieku Varínka až do Terchovej. V rámci tohto úseku sa stavia 10 veľkých mostov s rozponom 30-55 m a 6 lávok v dĺžke 10-40 m. Mosty sú z drevených lepených nosníkov, deväť mostov je prestrešených. Všetky mosty a lávky sú riešené tak, aby svojou architektúrou zapadli do prostredia krajiny. Projekčne sú navrhnuté tak, že vychádzali z prvkov tradičnej miestnej ľudovej architektúry.

Vedľajšia trasa v úseku Teplička nad Váhom a prepojovacia trasa A zabezpečujú bezpečné spojenie do KIA motors a priemyselného parku pri Tepličke nad Váhom a Nededzi. Cez nový most v Tepličke nad Váhom sa dá prejsť opäť na Vodné dielo Žilina.

V k.ú. – Teplička nad Váhom a Nededza je šírka trasy 4 m.

Povrchy cyklotrasy sú asfalt a štrkodrva (finálny povrch je uvalcovaná frakcia 0-4 vhodná aj pre cestné bicykle). Asfalty sú realizované pri obciach a napojeniach na existujúce cesty a v celom úseku v k.ú. Teplička nad Váhom, Nededza a Varín. Štrkodrva je všade pri toku rieky Varínka, kde prechádzame 5. stupňom ochrany prírody (Krasňanský lúh). Zároveň sú ďalšie oblasti pri rieke Varínke vyhlásené v sústave chránených území NATURA2000, kde podľa rozhodnutia OU ŽP bol požadovaný tento typ povrchu.

V každej obci, cez ktorú cyklotrasa prechádza, budú osadené nabíjacie stanice pre e-biky.

Základné údaje o cyklotrase:

  • Hlavná cyklotrasa

 

Terchová – VD Žilina cez Varín prechádza katastrálnym územím – Belá, Lysica, Stráža, Krasňany, Varín. Šírka vozovky je 2,5 m a celková dĺžka trasy je 14,99634 km. Šírka cyklotrasy v rámci katastra Krasňany je v jednom úseku navrhnutá v šírke 4,0 m z dôvodu pohybu peších pozdĺž st. cesty.

 

  • Vedľajšia trasa A

 

Varín – Teplička nad Váhom prechádza katastrálnym územím – Varín, Gbeľany, Nededza, Teplička nad Váhom. Šírka vozovky je 2,5 m a celková dĺžka trasy je 5,43059 km.

 

  • Prepojovacia trasa A

 

Trasa bude slúžiť na prepojenie hlavnej trasy s vedľajšou  trasou A v rámci obce Koňhora. Vzhľadom k plánovanému obchvatu obce Krasňany by sa cyklisti  idúci po vedľajšej trase A nemohli napojiť na hlavnú trasu. Preto je navrhnutá prepojovacia trasa A, ktorá vedie po existujúcej komunikácii v rámci obce Koňhora  a napojenie na hl. trasu bude za obcou Koňhora pomocou mosta. Trasa A je vedená v rámci existujúcej komunikácie a jej celková dĺžka je 1,65993 km. Trasa A sa začína napojením na hl. trasu v st. km 11,41632, pokračuje po novom moste v rámci katastra Krasňany a následne sa napojí na existujúcu komunikáciu v rámci katastra Varín a končí napojením na vedľajšiu trasu A.

V súčasnosti sa náš projekt radí k jednému z najnáročnejších projektov cyklotrás na Slovensku, ktoré sú vo výstavbe. Realizovanou dĺžkou, vlastníckymi vzťahmi, chráneným územím aj finančnou náročnosťou.

Celkové oprávnené výdavky projektu podľa zmluvy o Nfp sú 6 286 352,50 €.

Ako na nezabudnuteľné zážitky

Prihláste ste sa k odberu newslettra a my vám vždy radi zašleme len tie najlepšie tipy, ponuky a udalosti, kvôli ktorým sa do nášho kraja oplatí zavítať.